01

06
2022
Procicat al dia
Posted By : Root Admin / 30 0

A Procicat al dia us volem mantenir informats sobre la situació actual front al Coronavirus.

A continuació, us fem el comunicat de les noves mesures que el Procicat ha fet públiques el dia 18 de gener.

Aquestes mesures s’apliquen a tot Catalunya.

Vigència: a partir del 18 de gener de 2021.

Durada: una setmana, fins a les 00 hores del 25 de gener de 2021.

Mobilitat


Confinament perimetral de tot Catalunya: queda restringida l'entrada i la sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments justificats adequadament:

Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament.
Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
Retorn al lloc de residencia habitual o familiar, per una necessitat justificada.
Assistència i cura de menors, persones grans, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances que no es puguin fer telemàticament o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents.
Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin fer telemàticament.
Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin fer telemàticament.
Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
Exercici del dret de manifestació i de participació política.
Causa de força major o situació de necessitat.
Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, acreditada degudament.

Confinament nocturn


Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 i les 6.00 hores.

 Excepcions a la mobilitat:

Assistència sanitària d’urgència.
Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència, sempre que sigui a la farmàcia més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut amb el certificat professional corresponent).
Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses, exercici del dret de manifestació i de participació política i recollida a l'establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts.
Cura d’animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, entre les 04.00 i les 06.00 hores.
Altres causes de força major o una altra situació de necessitat justificada.
Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.
 

Horari màxim d’obertura al públic:

Serveis i comerç minorista: a les 21.00 hores.
Restauració: tancament de la restauració per a consum a l’establiment a les 21.30 hores, servei de recollida per emportar a les 22.00 hores i servei de lliurament a domicili a les 23.00 hores.
Activitats culturals que estiguin permeses, a les 22.00 hores.
Els comerços d'aliments i altres productes essencials no estan afectats per les restriccions horàries i l’horari d'obertura és l’habitual d'acord amb la normativa que limita els horaris de les botigues.
Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, els establiments de menys de 300 m2 de superfície de venda i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores.
La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.
Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...)  que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)


Es recomana limitar les sortides del domicili en la mesura que sigui possible.
Es recomanen els desplaçaments basats en les “bombolles de convivència”.
Es recomana limitar les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, a un màxim de 6 persones i sense superar les dues bombolles de convivència. La limitació a 6 persones no afecta una única bombolla de convivència.
Es recomana limitar les reunions i/o trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que fan la visita siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un altre grup o grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser el més estable possible.
No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:
Les activitats laborals
Les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries)
Les activitats de culte, els actes religiosos i les cerimònies civils, inclosos els casaments, els serveis religiosos i les cerimònies fúnebres
Els mitjans de transport públic
Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts)
Les activitats extraescolars permeses
Les activitats culturals permeses
Es prohibeix consumir aliments i begudes a les trobades o reunions als espais públics, excepte a les sortides escolars i en l’àmbit de la intervenció socioeducativa.
 


 

Confinament municipal durant la setmana: queda restringida l’entrada i sortida de persones de cada municipi, excepte la mobilitat essencial indicada abans i:

Activitat física i esportiva individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs.
Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Activitat comercial


Obertura del comerç minorista al 30% de l’aforament, i només si té una superfície de venda que no superi els 400 m2.
Se suspèn l'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.
Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes excepte els establiments que tinguin l’entrada independent i directa des de la via pública amb les mateixes condicions i limitacions: aforament del 30% i superfície de venda màxima de 400 m2, i els equipaments culturals i esportius d’acord amb les limitacions vigents en cada cas.
Les limitacions anteriors (aforament, superfície de venda i prohibició d’obertura en centres comercials) no afecten el comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria i concessionaris d’automòbils).
Es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquin contacte personal, sempre que es concertin en cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar-los disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.
Els mercats no sedentaris poden mantenir l’activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament.
Se suspenen les fires comercials.
Es permeten sempre els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.
Horaris de tancament del comerç: màxim a les 21.00 hores, excepte el menjar per emportar fins a les 22.00 hores i el menjar a domicili fins a les 23.00 hores.
L’hora de tancament del comerç d'alimentació i altres productes essencials és fins a les 22.00 hores com a màxim. 
 

Activitat comercial


Obertura del comerç minorista al 30% de l’aforament, i només si té una superfície de venda que no superi els 400 m2.
Se suspèn l'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.
Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes excepte els establiments que tinguin l’entrada independent i directa des de la via pública amb les mateixes condicions i limitacions: aforament del 30% i superfície de venda màxima de 400 m2, i els equipaments culturals i esportius d’acord amb les limitacions vigents en cada cas.
Les limitacions anteriors (aforament, superfície de venda i prohibició d’obertura en centres comercials) no afecten el comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria i concessionaris d’automòbils).
Es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquin contacte personal, sempre que es concertin en cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar-los disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.
Els mercats no sedentaris poden mantenir l’activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament.
Se suspenen les fires comercials.
Es permeten sempre els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.
Horaris de tancament del comerç: màxim a les 21.00 hores, excepte el menjar per emportar fins a les 22.00 hores i el menjar a domicili fins a les 23.00 hores.
L’hora de tancament del comerç d'alimentació i altres productes essencials és fins a les 22.00 hores com a màxim. 
 

Activitats d'hoteleria i restauració


Obertura de bars, restaurants i hotels:
Horari de servei i consum en els establiments: de les 7.30 a les 9.30 hores i de les 13 a les 15.30 hores.
Fora d’aquest horari, l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores.
Consum sempre a la taula.
Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense límit).
Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació
Terrasses:
Sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
Cal garantir almenys dos costats sense tancament. En el cas de paravents, tancaments laterals o similars en més de dos costats, la terrassa no es pot considerar espai a l’aire lliure i, per tant, s’hi han d’aplicar les limitacions i condicionants dels espais tancats o interiors.
Prohibit fumar a menys de 2 metres de persones que no siguin del grup de convivència.
Tancament de locals de restauració ubicats a centres comercials.
Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades i també en horari de sopar fins a les 22.00 hores.


Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives


Cinemes, teatres, auditoris, sales de concerts i similars: obertura amb un 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes, sempre que sigui a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la Resolució SLT/ 3354/2020), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la Resolució SLT/3254/2020) i l’assignació prèvia de seients.
En la resta d’activitats (les que no tenen ventilació reforçada) es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut.
Se suspenen totes les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
Biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals: romanen oberts limitant l’aforament al 50%.
Tancament a les 22.00 hores. Es permet el retorn posterior a les 22.00 hores.
Se suspenen totes les activitats de cultura popular i tradicional.
Convencions, congressos, festes majors: resten suspesos.
Parcs i fires d’atracció: se suspèn l’obertura al públic, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables.
Establiments d’activitats lúdiques infantils en espais tancats: se’n prohibeix l’obertura.
Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden estar oberts fins a les 20.00 hores.
Salons de jocs, casinos i sales de bingo: se’n suspèn l’obertura d’activitats.

Cerimònies civils, religioses i culte


Els actes i cerimònies civils o religiosos, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la Resolució SLT/3268/2020), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la Resolució SLT/3268/2020) i amb els assistents asseguts.
En la resta d’actes i cerimònies (els que no tenen ventilació reforçada) es manté el 30% d’aforament i s’hi incorpora la referència de 500 persones com a màxim.

Activitat física i esportiva


En grup (màxim 6 persones i 2 bombolles de convivència) dins del municipi o individual en municipis limítrofs.
Tancament d’instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats a excepció de les piscines.
Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure sempre amb control d’accés, sense ús de vestidors excepte piscines, i
al 50% d’aforament
activitats en grup limitades a un màxim de 6 persones, inclòs el professor/a o monitor/a, si n’hi ha
L’ús de piscines tancades es limita al 30% de l’aforament amb control d’accés i no es permet fer activitats en grup.
No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats, que hauran de quedar tancats físicament, incloses les pistes i els camps d’esports públics a l’aire lliure.
Es permet l’admissió fins a les 21.00 hores i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
Les limitacions no afecten ni els equipaments de tecnificació ni les lligues i competicions professionals (nacionals, internacionals), que s’han de celebrar sense públic.

Educació, lleure educatiu i intervenció socioeducativa


Es mantenen les activitats docents, i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.
Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i l’ensenyament de règim especial reglat ha d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.
Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’assistència presencial. Cal fer de forma telemàtica totes les activitats que es pugui.
En l’àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.
Se suspèn el lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es fan fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. S’exceptuen les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es duguin a terme en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva.
En els equipaments cívics no es poden dur a terme activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això impliqui la presència dels participants. Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personal permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

Activitats laborals i professionals


Obligació de les empreses de limitar la mobilitat laboral.
Implementar el treball a distància o teletreball llevat quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho.
Si no és possible el teletreball, cal establir horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similar, per evitar hores punta.
Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.
S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.
Suspesos els congressos, les convencions i les fires i tota aquella activitat assimilable

Ús del transport públic


El transport públic ha de mantenir l’oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Només es poden produir reduccions en horari nocturn. L’oferta d’hora punta s’ha de mantenir entre les 06.00 i les 09.00 hores dels dies laborables.
L’ús de mascareta és obligatori.
Ocupació de taxis i VTC fins a 9 places de capacitat, limitada a un màxim de 6 persones, inclòs el conductor, i sense poder ocupar la plaça del costat del conductor. Per tant, en vehicles de 5 places inclòs el conductor, l’ocupació màxima és de 4 persones inclòs el conductor, i per a vehicles de 7 places fins a 9, màxim 6 persones inclòs el conductor.

Informació extreta de: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/noves-mesures-per-contenir-els-brots-covid-19/

0 Comentaris
Deixa el teu comentari