02

11
2022
Procicat al dia amb ByeBye Group
Posted By : Root Admin / 90 0

Mobilitat


Confinament perimetral de tot Catalunya: queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per als desplaçaments següents, adequadament justificats:

Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament.
Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.
Assistència i cura persones grans, menors, persones dependents, persones amb discapacitat o especialment vulnerables.
Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents.
Desplaçaments a entitats financeres i d'assegurances per a gestions que no es puguin fer telemàticament i a estacions de proveïment en territoris limítrofs.
Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin fer telemàticament.
Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin fer telemàticament.
Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
Exercici del dret de manifestació i de participació política.
Desplaçaments entre la comarca de l'Alt Urgell i el Principat d'Andorra, per part de les persones residents en aquests dos territoris.
Desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives oficials d’àmbit estatal, internacional i professional i també d’aquelles que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals.
Causa de força major o situació de necessitat.
Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

Confinament comarcal durant la setmana: queda restringida l’entrada i sortida de persones de cada comarca, excepte per a la mobilitat essencial indicada abans i pels motius següents:

Desplaçaments motivats pel desenvolupament d'activitats docents, d'activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a persones amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat que comportin sortides del centre educatiu, i d'activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants d'educació infantil i d'educació primària, sempre que no impliquin pernoctació.
No hi ha cap restricció respecte a la circulació en trànsit (de pas) i al transport de mercaderies.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.Confinament nocturn


Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 i les 06.00 hores, excepte per als desplaçaments següents, adequadament justificats:

Assistència sanitària d’urgència.
Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència, sempre que sigui a la farmàcia més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
Desplaçaments per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
Desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per a serveis essencials, sanitaris i socials.
Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses, exercici del dret de manifestació i de participació política i recollida a l'establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris establerts.
Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, amb el certificat professional corresponent).
Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents.
Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
Cura d’animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, entre les 04.00 i les 06.00 hores.
Causes de força major o una altra situació de necessitat justificada.
Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

Horari màxim d’obertura al públic:

Serveis i comerç minorista: 21.00 hores.
Restauració: servei de recollida a l’establiment fins a les 22.00 hores i servei de lliurament a domicili fins a les 23.00 hores.
Activitats culturals permeses: 22.00 hores.
Els comerços d'aliments i altres productes essencials no estan afectats per les restriccions horàries i l’horari d'obertura és l’habitual d'acord amb la normativa que limita els horaris de les botigues.
Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, els establiments de menys de 300 m2 de superfície de venda i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores.
La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.
Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...)  que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.
Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social


Es recomana limitar les sortides del domicili en la mesura que sigui possible.
Es recomanen els desplaçaments basats en les bombolles de convivència (persones que viuen sota el mateix sostre, i també cuidadores).
Es recomana limitar les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, a un màxim de 6 persones i sense superar les 2 bombolles de convivència. La limitació a 6 persones no afecta una única bombolla de convivència.
Es recomana limitar les reunions i/o trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que fan la visita siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la bombolla de convivència més un altre grup o grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la bombolla de convivència amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser tan estable com sigui possible.
No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:
- Les activitats laborals
- Les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries)
- Les activitats de culte, els actes religiosos i les cerimònies civils, inclosos els casaments, els serveis religiosos i les cerimònies fúnebres
- Els mitjans de transport públic
- Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts)
- Les activitats extraescolars permeses
- Les activitats culturals permeses
- Les activitats esportives federades, en què es pot entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses
Es prohibeix consumir aliments i begudes a les trobades o reunions als espais públics, excepte a les sortides escolars i en l’àmbit de la intervenció socioeducativa.


Activitat comercial
Comerç minorista

Es permet l’obertura de dilluns a divendres amb el límit del 30% de l’aforament i només si té una superfície de venda no superior als 400 m2.
Se suspèn l'obertura els dissabtes i diumenges, tret dels establiments dedicats a la venda de productes essencials: alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria, concessionaris d’automòbils i llibreries.
 

Centres comercials, galeries o recintes comercials

Se suspèn l'obertura al públic excepte per als establiments que tinguin l’entrada independent i directa des de la via pública, amb les mateixes condicions i limitacions: aforament del 30%, superfície de venda màxima de 400 m2 i de dilluns a divendres, tret dels establiments dedicats a la venda de productes essencials, alimentació, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria, concessionaris d’automòbils i llibreries.
Es permet l’obertura del equipaments culturals i esportius d’acord amb les limitacions vigents en cada cas.

Mercats no sedentaris i fires comercials

Els mercats no sedentaris poden mantenir l’activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament.
Se suspenen les fires comercials

Es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquen contacte personal, sempre que es concertin en cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar-los disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.


Es permeten els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.


Horaris de tancament del comerç: màxim a les 21.00 hores, excepte el menjar per emportar fins a les 22.00 hores i el menjar a domicili fins a les 23.00 hores.
L’hora de tancament del comerç d'alimentació i altres productes essencials és fins a les 22.00 hores com a màxim.

  


Activitats d'hoteleria i restauració


Es permet l’obertura de bars, restaurants i hotels amb les limitacions següents:
o Horari de servei i consum en els establiments: de 07.30 a 10.30 hores i de 13.00 a 16.30 hores.
o Fora d’aquest horari, només es pot dur a terme l’activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores.
o El consum s’ha de fer sempre a la taula.
o Grups de 4 persones per taula com a màxim, excepte si són de la mateixa bombolla de convivència.
o Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
o Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
o El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.

A l’Interior:
- 30% de l’aforament i garantia ventilació natural o amb altres sistemes

A les terrasses:
- Sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
- Cal garantir almenys dos costats sense tancament. En el cas de paravents, tancaments laterals o similars en més de dos costats, la terrassa no es pot considerar espai a l’aire lliure i, per tant, s’hi han d’aplicar les limitacions i condicionants dels espais tancats o interiors.
- Prohibit fumar a menys de 2 metres de persones que no siguin del grup de convivència.


Tancament de locals de restauració ubicats a centres comercials.
Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades i també en horari de sopar fins a les 22.00 hores.


Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives


Cinemes, teatres, auditoris, sales de concents, circs i similars

Es permet l’obertura amb un 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes, sempre que sigui a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la Resolució SLT/ 3354/2020), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la Resolució SLT/3254/2020) i l’assignació prèvia de seients.
En la resta d’activitats (les que no tenen ventilació reforçada) es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut.
Resten suspeses totes les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
Tancament a les 22.00 hores. Es permet el retorn posterior a les 22.00 hores.
Biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals

Romanen obertes amb el límit del 50% d’aforament. No es poden organitzar en aquests espais altres activitats culturals amb assistència de públic.
Cultura popular i tradicional

Resten suspeses totes les activitats de cultura popular i tradicional.
Resten suspeses les festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.
Activitats lúdiques i recreatives

Es mantenen tancats al públic els parcs i fires d’atraccions, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables.
Es mantenen tancats al públic els establiments d’activitats lúdiques infantils en espais tancats.
Parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantils: poden estar oberts fins a les 20.00 hores.
Salons de jocs, casinos i sales de bingo: se’n suspèn l’obertura al públic.
 


Actes religiosos i cerimònies civils


Els actes i cerimònies civils o religiosos, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i a un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la Resolució SLT/3268/2020), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la Resolució SLT/3268/2020) i amb els assistents asseguts.
En la resta d’actes i cerimònies (els que no tenen ventilació reforçada) es manté el límit del 30% d’aforament i 500 persones com a màxim.
 Activitat física i esportiva


Les instal·lacions i equipaments esportius poden obrir amb les limitacions següents:
- A l’aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i control d’accés.
A l’interior, amb un aforament màxim del 30%, control d’accés i cita prèvia, garantint una bona ventilació mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
- Vestidors tancats (excepte usuaris de piscina).
- Limitació d’activitats grupals a 6 persones inclòs el professor o monitor, si n’hi ha. Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades ni l’esport escolar (llicència de consell esportiu), en què els grups estables habituals poden entrenar-se i participar en les competicions permeses.
- Ús obligatori de mascareta en les activitats en grup en espais tancats.
No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats, que hauran de quedar tancats físicament, incloses les pistes i els camps d’esports públics a l’aire lliure.
Es permet l’admissió fins a les 21.00 hores i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
No estan afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, ni les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competicions professionals, estatals i internacionals.
Es permet el desenvolupament de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professional i també d’aquelles que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals, que s’han de celebrar sense públic. Per a la resta de competicions esportives previstes a Catalunya durant el període de vigència d’aquesta Resolució, se’n manté l’ajornament.
 


Educació, lleure educatiu i intervenció socioeducativa


Es mantenen les activitats docents i les activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació de persones (infants, joves i adults) amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.
En els estudis de batxillerat i cicles formatius s’ha de reduir l’assistència presencial i fer de forma telemàtica totes les activitats que es pugui.
En l’àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual. Només es mantenen com a excepció les pràctiques i les avaluacions, i també les classes corresponents al primer curs d’estudis de grau, en les quals es pot reprendre l’activitat presencial, extremant les mesures de protecció.
Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes, els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d’Educació d'acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.
Activitats extraescolars:Per a infants en les etapes d’educació infantil i primària es permeten les activitats extraescolars (activitats formatives o educatives no reglades presencials i l’esport escolar) dins i fora d’un centre educatiu, organitzades per qualsevol entitat pública o privada, amb la limitació de grups de 6 alumnes per aula o espai, excepte l’esport escolar, que no té la limitació de 6 perquè es pot entrenar en el grup habitual estable. Només els centres que organitzin activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d'aquests poden desenvolupar les activitats amb més de 6 alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups estables.
Per a joves a partir de l’etapa d’educació secundària obligatòria es permeten les activitats extraescolars (activitats formatives o educatives no reglades presencials i l’esport escolar) si es fan mantenint els grups de convivència estable definits per a l’activitat lectiva.
Es permeten les activitats de lleure educatiu per a infants d’educació infantil i d’educació primària, tant en espais interiors com a l’aire lliure, en grups de 6 persones com a màxim.
En els equipaments cívics no es poden dur a terme activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això impliqui la presència dels participants. Se n’exceptuen els programes i activitats d’intervenció socioeducativa, els programes de suport juvenil i aquelles altres activitats d’intervenció social i personal permeses, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.
 
 


Activitats laborals i professionals


S’obliga les empreses a limitar la mobilitat laboral.
Han d’implementar el treball a distància o teletreball llevat de quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho.
Si no és possible el teletreball, cal establir horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similar, per evitar hores punta.
Cal evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.
S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.
Resten suspesos els congressos, les convencions i les fires i tota aquella activitat assimilable.
 


Ús del transport públic


El transport públic ha de mantenir l’oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Només es pot reduir en horari nocturn. L’oferta d’hora punta s’ha de mantenir entre les 06.00 i les 09.00 hores dels dies laborables.
L’ús de mascareta és obligatori.
L’ocupació de taxis i VTC fins a 9 places de capacitat resta limitada a un màxim de 6 persones, inclòs el conductor, i sense poder ocupar la plaça del costat del conductor. Per tant, en vehicles de 5 places inclòs el conductor, l’ocupació màxima és de 4 persones inclòs el conductor, i per a vehicles de 7 places fins a 9, màxim 6 persones inclòs el conductor.
 


Activitats de lleure nocturn


Resta suspesa l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
Resten suspeses també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments especificats a l'apartat anterior.


Consum de tabac i alcohol a la via pública


Es prohibeix, per raons de salut pública, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència.
No es pot fumar a la via pública ni en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació també és aplicable en l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

Per a més informació podeu consultar al següent link: 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/noves-mesures-per-contenir-els-brots-covid-19/index.html#bloc9

0 Comentaris
Deixa el teu comentari